کارهای هنری قوی سفید

"دست ساز های قوی سفید" در اینستاگرام *نمونه کارهای دستی شامل نقاشی ویترای - نقاشی روی شیشه آینه چوب و تلق - و کارهای دستدوز نمدی

شهریور 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 92
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
5 پست